بخش اول: مفاهیم، کلیات و ضرورت ها
بخش دوم: آشنایی با ابزار و آماده سازی داده ها
بخش سوم: مدلسازی و ارزیابی

جلسه اول: مقدمه و مفاهیم اولیه

در این جلسه به معرفی مفاهیم مرتبط با داده و رویکردهای تحلیلی مبتنی بر داده می پردازیم. در پارت اول، سعی می کنیم با مروری سریع بر الزامات و شرایطی که منجر به معرفی و توسعه داده کاوی شده شروع کنیم و در پارت دوم با ایجاد یک تعریف جامع از داده کاوی به ادبیات مشترکی برای ادامه مسیر رسیده و با ذکر چند مثال به کاربردهای آن در حوزه های مختلف کسب و کار بپردازیم.

توجه: مستندات مرتبط با این جلسه از بخش اطلاعات تکمیلی صفحه اصلی دوره قابل دریافت می باشد.