بخش اول: مفاهیم، کلیات و ضرورت ها
بخش دوم: آشنایی با ابزار و آماده سازی داده ها
بخش سوم: مدلسازی و ارزیابی

پارت دوم: تعاریف و کاربردها

پس از آشنایی با الزامات و مقدمات اولیه، در این پارت جهت نزدیک شدن به ادبیاتی مشترک به مباحث زیر می پردازیم:

  • تعریف داده کاوی چیست؟
  • فرآیند داده کاوی: داده کاوی الگوریتم/تکنیک/نرم افزار نیست!
  • مثالی از الگوهای موجود در داده ها و نحوه دستیابی به آنها
  • داده کاوی علم میان رشته ای
  • رویکردهای تحلیلی در داده کاوی: آمار و یادگیری ماشین
  • ریسک ها و عوامل موفقیت در فرآیند داده کاوی
  • کاربردهای داده کاوی در حوزه مختلف کسب و کار