انواع موقعیت های شغلی در اکوسیستم دیتاساینس (علم داده)

دیتا ساینس یا علم داده به عنوان یک چتر بزرگ از مهارت های مرتبط با این حوزه، به عنوان یک حرفه شامل موقعیت های شغلی متعدد و متفاوتی از نظر مهارت های تخصصی می باشد. در این ویدیو به تمایز این موقعیت ها و مهارت های مرتبط با هرکدام پرداخته شده است.