دیتا ساینس یا علم داده به عنوان یک چتر بزرگ از مهارت های مرتبط با این حوزه، به عنوان یک حرفه شامل موقعیت های شغلی متعدد و متفاوتی از نظر مهارت های تخصصی می باشد. در این ویدیو به تمایز این موقعیت ها و مهارت های مرتبط با هرکدام پرداخته شده است.