هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم

آمار و احتمال در علم داده


دانلود ویدئو

مطالعه بیشتر این موضوع
در ویکی علم داده دایکه