مسیرهای آموزشی و تخصص‌های علم داده

هدف گذاری . دوره های مهارتی . ورود به بازار کار
نشریه تخصصی علم داده

نشریه تخصصی داده کاوی و علوم داده