هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم

یادگیری ماشین در علم داده


دانلود ویدئو