در حل مساله داده کاوی و بطور کلی مسائل حوزه علم داده، کیفیت داده ها تاثیر معناداری در نتیجه نهایی دارد و به همین دلیل در فاز آماده سازی باید روی بهبود این مساله تمرکز کنیم. وجود داده های پرت در دیتاست اولیه، یکی از مواردیست که بر کاهش کیفیت داده های ورودی موثر است. در این ویدیو روش های برخورد و مواجهه با داده های پرت، بسته به نوع مساله بیان می شود.