وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
شروع دوره را کلیک کنید..
آمار و احتمال ابزار فهم و درک فضای عدم قطعیت می باشد و ارتباط سنجی بین داده ها یکی از کارکردهای مهم روش های آماری هست. آشنایی با مفاهیم پایه ای در تئوری احتمال و توزیع های آماری، به همراه چگونگی بررسی روابط آماری بین داده ها از اهداف اصلی این درس برای شروع حرکت در مسیر علم داده می باشد.

درباره دوره

بدون شک شما در مسیر یادگیری علم داده، به علم آمار به عنوان اولین علم تجزیه و تحلیل داده ها و یکی از بازوهای اصلی این اکوسیستم، نیاز اساسی خواهید داشت. این دوره با هدف آشنایی دانش‌پذیران با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی و کاربردهای آن در جای‌جای حل مساله علم داده طراحی شده است. شرکت‌کنندگان طی این دوره با چهارچوب و مفاهیم کاربردی تحلیل آماری و بکارگیری آن با استفاده از کتابخانه های تخصصی پایتون آشنا شده و قادر خواهند بود داده های مربوط به مساله را در قالب تکنیک ها و روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل نمایند.

محتوای این کورس در کنار کورس داده کاوی و حل مسئله مهارت های حرفه ای را در مسیر آموزشی تحلیلگر داده محور به منظور آمادگی لازم برای موقعیت شغلی تحلیلگر داده محور فراهم می کند.

مسیر آموزشی تحلیلگر داده محور گام اول مسیر دانشمند داده دایکه می باشد.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم