مشاوره رایگان

یکی از کاربردهای علم داده کاوی در حوزه بانک داری و صنعت بیمه است.

ریسک دلیل وجود بیمه است. بنابراین موفقیت شرکت های بیمه گذار در گرو توانایی آنها در تبدیل داده های خام به اطلاعات کاربردی برای مدیریت هرچه بهتر ریسک می‌باشد و این همان چیزی است که از طریق ابزارهای کسب هوشمندی کسب و کار مانند ایجاد انبار داده و داده کاوی می‌توان بدست آورد.

مهمترین خدمات قابل ارایه در صنعت بیمه با استفاده از روش های داده کاوی:

 • تحلیل ریسک و برآورد حق بیمه مشتریان بر اساس میزان ریسک هر مشتری؛
 • پیش بینی میزان خسارت بر اساس گروه های مشتریان؛
 • مدیریت ارتباط با بیمه گذاران و تدوین استراتژی بر اساس مشتریان هدف؛
 • تعیین عوامل وفاداری و یا روی گردانی مشتریان؛
 • شناخت نیازها و الگوهای خرید سرویس های بیمه ای توسط مشتریان؛
 • شناسایی تخلفات بیمه ای.

در حوزه بانک داری نیز داده های مالی جمع آوری شده اغلب شامل داده هایی نسبتا کامل، قابل اطمینان و با کیفیت بالا هستند، به گونه ای که تحلیل داده ها و انجام فرآیند داده کاوی را تسهیل می نمایند.

مهمترین خدمات قابل ارایه در حوزه بانک داری با استفاده از روش های داده کاوی:

 • تحلیل اعتبار مشتریان؛
 • شناسایی فاکتورهای اصلی در ریسک بازپرداخت وام؛
 • دسته بندی و خوشه بندی مشتریان با توجه به رفتار مشابه آنها در زمینه بانک داری و بازپرداخت وام؛
 • تحلیل پاسخگویی مشتریان به ارائه خدمات جدید بانکی؛
 • شناسایی جرائم مالی؛