مشاوره رایگان

امروزه با گسترش روزافزون فناوري ‌اطلاعات و رقابتي شدن بازار، توليد محصولات باکيفيت به صورت انبوه، براي بقا و موفقيت سازمان ها کافي نبوده و با افزايش اطلاعات مشتريان، فرآيند بازاريابي هر روز پيچيده‌تر و حساس‌تر مي‌شود. سازمان هاي موفق سعي مي کنند با توجه به نظريات مشتريان خود، طراحي محصولات جديد را انجام داده و براي هر مشتري يا هر گروه شبيه به هم از مشتريان، محصول سفارشي شده ای را مطابق سليقه آن مشتري يا دسته ای از مشتريان ارائه نمایند.

در بسیاری از شرکت ها، پایگاه اطلاعاتی عظیمی از اطلاعات مشتریان براساس محصولات مختلف، کانال های فروش و مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد که می توان از آنها برای رسیدن به دانش مناسب درباره مشتری استفاده و تعاملی مناسب با مشتریان برقرار نمود به طوری که محصولات و خدمات ارائه شده به آنها از مطلوبیت کافی برخوردار و رضایت مشتری را جلب نماید.

مهم ترین خدمات قابل ارایه با استفاده از روش های داده کاوی:

  • شناسایی و تعیین بازارهای هدف و تمرکز فعالیت های بازاریابی و بازار سازی در این بخش؛
  • بخش بندی بازار و تدوین استراتژی های خاص توسعه محصول، تبلیغات و بازاریابی برای هر بخش از بازار با توجه به علایق و پتانسیل های موجود در بازار هدف مورد تمرکز؛
  • پیش بینی و تحلیل رفتار مشتریان نسبت به ارائه محصول یا خدمات جدید قابل ارایه در بازار؛
  • شناسایی فرصت های توسعه محصولات جدید با هدف افزایش سهم بازار؛
  • فراهم آمدن امکان ارائه خدمات تخصصی به هر دسته از مشتریان و حرکت به سمت بازاریابی فرد به فرد؛
  • تحلیل الگوهای رفتار مشتریان، تحلیل وفاداری مشتریان و امکان تدوین راه کارهای حفظ و نگهداری مشتریان؛
  • شناسایی مشتریان بازارهای بالقوه و تعیین ضریب پتانسیل هر یک از آنها؛
  • استخراج نیازمندی های نهان مشتریان جهت طراحی محصولات یا خدمات جدید و یا تغییر در محصولات و خدمات موجود.