گروه دایکه مجموعه ایست جوان، با تجربه و با هدف های بزرگ. تخصص آن ارائه راهکار و حل مساله با رویکرد داده کاوی، برای شرکت ها و سازمان های نسبتا بالغ است. درواقع دایکه، یک رویکرد نوین به حل مساله سازمان شماست. همانطور که در شعار سازمانی مجموعه عنوان شده است، دایکه روانشناس داده های شماست!