مشاوره رایگان

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی و کاربردهای آن طراحی شده است. نرم افزار SPSS Statistics یکی از رایج ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در تجزیه و تحلیل داده ها می باشد که در این دوره روش کار با این نرم افزار آموزش داده می شود. 

کد دوره: ISS-1801

 • مدت دوره: 20 ساعت
 • مخاطب دوره: دانشجویان و پژوهشگران واحدهای تحقیقاتی
 • دوره های پیش نیاز: ندارد
 • مدرسین دوره: زهرا ذوالقدر

دستاورد دوره

شرکت کنندگان طی این دوره با چهارچوب تحلیل آماری در محیط SPSS Statistics آشنا شده و قادر خواهند بود داده های بدست آمده از پرسشنامه و سایر سیستم های اطلاعاتی را در قالب تکنیک ها و روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل نمایند.

محتوای دوره

مروری بر مفاهیم اولیه آمار و احتمال

 • انواع توزیع های آماری
 • شاخص های مرکزی و پراکندگی

آشنایی با محیط SPSS

 • ورود داده ها، تعریف متغیرها، بازیابی و ذخیره سازی
 • انواع مقیاس های داده ای
 • برچسب گذاری روی داده ها

آماده سازی و تبدیل ها

 • مرتب سازی، تغییر کد، وزن دهی و انتخاب رکوردها
 • یکپارچه سازی و تجمیع داده ها
 • تشخیص داده های پرت
 • روشهای برخورد با داده های گمشده
 • فرمول نویسی و تعریف متغیر

آمار توصیفی

 • محاسبه انواع شاخص های آماری
 • رسم انواع نمودارهای آماری
 • بررسی توزیع های آماری

آمار استنباطی

 • مفاهیم آزمون های فرض
 • آزمون های میانگین و آنالیز واریانس
 • آزمون استقلال و آزمون نیکویی برازش
 • انواع همبستگی ها و آزمون های مرتبط
 • آزمونهای ناپارامتری

مباحث دیگر

 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • مدل رگرسیون خطی
 • مدل رگرسیون لوجستیک
 • تحلیل ممیزی
 • تعیین پایایی پرسشنامه
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای

برای مشاهده برنامه زمانی این دوره در تقویم آموزشی دایکه کلیک کنید.