آمار برای علم داده

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1 میلیون و 80 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
آمار و احتمال ابزار فهم و درک فضای عدم قطعیت می باشد و ارتباط سنجی بین داده ها یکی از کارکردهای مهم روش های آماری هست. آشنایی با مفاهیم پایه ای در تئوری احتمال و توزیع های آماری، به همراه چگونگی بررسی روابط آماری بین داده ها از اهداف اصلی این درس برای شروع حرکت در مسیر علم داده می باشد.

درباره دوره

بدون شک شما در مسیر یادگیری علم داده، به علم آمار به عنوان اولین علم تجزیه و تحلیل داده ها و یکی از بازوهای اصلی این اکوسیستم، نیاز اساسی خواهید داشت. این دوره با هدف آشنایی دانش‌پذیران با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی و کاربردهای آن در جای‌جای حل مساله علم داده طراحی شده است. شرکت‌کنندگان طی این دوره با چهارچوب و مفاهیم کاربردی تحلیل آماری و بکارگیری آن در ابزار تخصصی شرکت IBM یعنی SPSS Statistics آشنا شده و قادر خواهند بود داده های مربوط به مساله را در قالب تکنیک ها و روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل نمایند.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته دوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته سوم
پروژه نهایی