مشاوره رایگان
سامانه تحلیلی دایکرچیست؟

همانطور که از عنوان این سامانه بر می آید، کارکرد اصلی این سامانه رصد و مانیتورینگ تغییرات رفتار یک موجودیت (Entity) در طول زمان می باشد تا بر اساس تحلیل آنها، علاوه بر شناسایی الگوهای رفتاری موجود، موجودیت های دارای تغییرات غیر طبیعی از بین حجم زیادی از موجودیت ها شناسایی و گزارش شوند. با توجه به هدف تعیین شده در این پروژه و راهکار طراحی شده برای آن، نوع موجودیت می تواند شامل مشتریان یک سازمان/شرکت، واحد های سازمانی/شعب/نمایندگان، عیوب تعریف شده در فرآیند تولید و بطور کلی هر موجودیتی که در طول زمان دارای امکان تکرار وقوع و بالطبع دارای رفتاری مشخص در چگونگی وقوع باشد در گستره مانیتورینگ این سامانه قرار می گیرد.

“سامانه تحلیلی دایکر” چگونه کار می کند؟

اولین قدم در اجرای این سامانه تعیین و تعریف بردار شاخص های رفتاری برای موجودیت مورد نظر می باشد. با توجه به نوع کسب و کار و همچنین نوع مسئله، شاخص های رفتاری دارای تفاوت هایی هستند. در طراحی و پیاده سازی این پروژه، بر اساس تجربیات موجود و نیاز بازار هدف، برخی مسئله ها و کسب و کارها که دارای بیشترین پتانسیل تقاضا هستند انتخاب شده و در فاز تحقیق و توسعه شاخص های رفتاری مناسب برای آنها تعیین گردیده است.

سامانه دایکر با اتصال به داده های ورودی (شاخص های رفتاری تعریف شده) و بر اساس پیکره بندی انجام شده، اقدام به تعیین و شناسایی الگوهای رفتاری می کند. این مرحله که به عنوان مغز سیستم و هسته هوشمند آن می باشد بر اساس فرآیند داده کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین انجام می شود.

ماهیت دینامیک این سامانه باعث می شود الگوهای رفتاری شناسایی شده بصورت روزانه/هفتگی بروزرسانی شود و جایگاه هر موجودیت نیز مورد رصد قرار گیرد. تغییر جایگاه آنها در الگوهای رفتاری شناسایی شده و مقایسه آنها، منجر به شناسایی موجودیت های با تغییرات غیرطبیعی شده و گزارش شوند. این موضوع باعث مدیریت بهنگام تغییرات و جلوگیری از آثار سوء آنها می شود.

منظور از شناسایی الگو های رفتاری در “سامانه تحلیلی دایکر” چیست؟

جهت مدیریت اتفاقات و تعامل هدفمند با روندهای تغییرپذیر، ناگزیر هستیم تا آنها را در دسته های محدود و قابل مدیریت قرار دهیم. بنابراین تعریف شاخص های رفتاری از پدیده ها و برچسب گذاری پدیده هایی که دارای شاخص های رفتاری مشابه می باشند تحت عنوان یک الگو، کمک بزرگی به مدیریت بهتر و دقیقتر آنها می کند. هریک از الگوهای رفتاری ترکیب خاصی از شاخص های رفتاری می باشند که موجودیت های قرارگرفته در آن از روند مشابهی در چگونگی وقوع برخوردار هستند.

آیا محدودیتی در تعریف شاخص ها و تعداد آنها وجود دارد؟

خیر، با توجه به انعطافی که در طراحی سامانه وجود دارد، قابلیت اضافه نمودن شاخص های متنوع در هریک از حوزه های کسب و کار وجود دارد و این موضوع در دوره استقرار سامانه بنا به نیاز و زیرساخت داده ای مشتری قابل استفاده است. ولی در نسخه استاندارد سامانه دایکر با تاکید بر حداقل شاخص های مهم و مشترک قابل دستیابی در گروه عمده ای از مشتریان پیکره بندی پیش فرض انجام شده تا در حداقل زمان ممکن دوره استقرار انجام پذیرد.

آیا سامانه دایکر تنها محدود به ارائه لیست های عملیاتی و اولویت دهی بر مبنای مانیتورینگ تغییرات می باشد؟

خیر، با توجه به معماری سرویس گرای این سامانه در سطح مدلهای تحلیلی، امکان اضافه نمودن سناریوهای حل مسئله شامل نمایه سازی، مدل های پیش بینی و … در طرح های توسعه وجود دارد. مزیت استفاده از این سامانه اینست که نتایج و خروجی های یک مسئله می تواند در حل صورت مسئله های آتی مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر استفاده حداکثری از دانش موجود در داده ها و تقویت کیفیت مدلهای آتی، باعث یکپارچگی رویکردهای تحلیلی داده محور مشتری گردد.