آموزش گام‌به‌گام زبان R (بخش دوم: شروع برنامه‌نویسی)