«Variables and Operators»

متغییرها (variables)

یک متغیر در R می تواند یک بردار ، گروه بردارهای اتم یا ترکیبی از بسیاری از Robjects را ذخیره کند. یک نام متغیر معتبر شامل حروف، اعداد و حروف یا حروف زیر است. نام متغیر با یک حرف یا نقطه شروع می شود.

متغییرها

عملگر ها (Operators)

نماد هایی هستند که به کامپایلر می گوید عملیات های ریاضی یا منطقی انجام دهد .

ما انواع زیر را در برنامه نویسی R داریم:     

  • عملگرهای ریاضی     
  • عملگرهای ارتباطی     
  • عملگرهای منطقی     
  • عملگرهای تخصیص     
  • عملگرهای متفرقه

عملگر های ریاضی  (Arithmetic Operators)

در جدول زیر عملگرهای ریاضی را مشاهده می کنید که زبان R پشتیبانی میکند و رفتار هر کدام را با بردار مشاهده میکنید .

عملگرهای ارتباطی (Relational Operators)

هر عنصر بردار ال با هر عنصر بردار دوم مقایسه می شود و نتیجه به صورت boolean  باز گردانده می شود .