آموزش گام به گام زبان R (بخش سوم: نوع داده و ساختار آن)