در این درس مباحث رگرسیون لجستیک را در نرم افزار IBM SPSS Modeler پیاده سازی می کنیم.

Pallet Bar 🡺 Modelling 🡺Logistic

Pallet Bar 🡺 Field Ops 🡺 Type

Pallet Bar 🡺 Output 🡺 Analysis

Published by

mm

ساره واحدی
svahedi72

ساره واحدی هستم؛ دانشجوی پانزدهمین دوره "علم داده" در آکادمی دایکه، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و علاقمند به کار کردن با دیتاها