در درس های اخیر به موضوع قوانین انجمنی پرداخته شد. در این درس قوانین انجمنی را در نرم افزار IBM SPSS Modeler پیاده سازی می کنیم:

Pallet Bar 🡺Graphs🡺Web

Pallet Bar 🡺Field Ops🡺 Partition

Pallet Bar 🡺Output🡺 Table

Pallet Bar 🡺 Modelling 🡺Association🡺Apriori

Pallet Bar 🡺Graphs🡺 Distribution

Published by

mm

ساره واحدی
svahedi72

ساره واحدی هستم؛ دانشجوی پانزدهمین دوره "علم داده" در آکادمی دایکه، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و علاقمند به کار کردن با دیتاها